Project Harvesting SPR repair materials

The Information Systems group is often contacted by industrial organizations with assignments that could lead to student projects at various levels (master thesis project, bachelor completion project, etc.) Through this website we make these topics available to our students. In this post, we announce one such project, involving company Philips.

Background, Present situation:
De Service Parts & Repair afdeling repareert onderdelen (“artikelen”) van medische systemen die in het ziekenhuis defect zijn gegaan voor de Service Parts Supply chain organisatie (SPS) van Philips Healthcare. Met regelmaat kunnen artikelen als geheel niet gerepareerd worden wat betekent dat het in zijn geheel wordt afgevoerd. Er kunnen echter nog bruikbare onderdelen zitten in het af te voeren artikel die bij overige reparaties hergebruikt kunnen worden. Nu maakt men hier géén gebruik van daar het huidige repair proces en SAP systeem hier niet op is ingericht.

Reason why this project is nessecary:
Beoogde efficientie verbetering en kosten besparing binnen de service parts & repair afdeling door hergebruik van onderdelen en tegelijkertijd de afvalstroom reduceren met minder milieubelasting tot gevolg.

Projectgoal:
De afstudeeropdracht bevat:
1. een haalbaarheidsstudy met daarin de volgende aspecten:
-het opzetten van een business case om mogelijke besparing in kaart te brengen (voornamelijk vanuit financieel oogpunt)
-het toetsen van de uitvoerbaarheid in de huidige SAP omgeving en de mogelijke vereiste aanpassingen daarin
-een 1e opzet van het proces en vereiste wijze van werken (vanuit SAP en logistiek oogpunt)
-het toetsen van de eisen & richtlijnen vanuit Quality & Regulatory, finance oogpunt etc.
op basis waarvan een go/no go beslissing tot implementatie kan worden genomen,
2. de implementatie: het SAP technisch en logistiek (supply chain) inrichten van een compliant process (bij positieve haalbaarheids study), en
3. het opleveren van een procesbeschrijving en benodigde werkinstructies
om onderdelen van niet te repareren artikelen te kunnen hergebruiken via binnen de SAP MBP omgeving op een wijze die voldoet aan gestelde eisen & richtlijnen.
Bij een negatieve business case zal het vervolg van de afstudeeropdracht in onderling overleg opnieuw gedefinieerd moeten worden.

Expect result:
Een kostenbestaring en reductie in af te voeren materialen (minder milieubelastend) als gevolg van hergebruik van onderdelen van niet te repareren artikelen middels een proces wat voldoet aan geldende eisen & richtlijnen binnen de huidige SAP MBP omgeving.

Candidate profile:
De afstudeerder dient een informatie technology/IT study te volgen (liefst met basis SAP kennis) en een haalbaarheidsstudy uit te kunnen voeren waarin een (met name financiele) business case opgezet dient te worden en processen getoetst worden t.o.v. geldende eisen & richtlijnen (o.a. vanuit financieel en quality & regulatory oogpunt)

Contact for more information: Rik Eshuis